Valdres lokalmedisinske senter

- et løft for Valdres

Valdreskommunene har siden 2008 jobbet med å se på hva regionen kan samarbeide om innenfor helse. Fra 2009 – 2012 ble forprosjekt og hovedprosjekt i Regionalt helseprosjekt gjennomført. Kompetanseheving i alle kommuner om innholdet i den nye reformen derav nye lovverk, forskrifter og veiledere. Nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS) sto klart til overlevering til eier i januar 2015 og de første pasientene ble tatt imot fra medio mars 2015. Siden 2013 har regionen hatt prosjektet ”Samhandling i Valdres”. Prosjektet er for å forberede implementering i drift med tre arbeidsgrupper og tre prosjektledere:

  • Utvikling av behandlingslinjer basert på eHelse/IKT
  • Kompetanseutvikling
  • Nye VLMS – sentrum for samhandling i regionen


Daværende Helseminister, Bjarne Håkon Hansen, annonserte Samhandlingsreformen sommeren 2008, og ble vedtatt i Stortinget i 2011. Flere oppgaver skal løses av kommunen. Det som kan desentraliseres, skal desentraliseres. I januar/februar 2012 vedtok alle seks Valdres-kommunene å bygge nytt Valdres lokalmedisinsk senter i fellesskap – og opprettet et interkommunalt eiendomsselskap. Tjenester som regionen samarbeider om (lokalisert i VLMS) er legevakt, legevaktsentral, jordmortjeneste og intermediæravdeling med døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp tilbud. I tillegg leier Innlandet fylkeskommune areal til Valdres tannklinikk, Sykehuset Innlandet leier areal til spesialistpoliklinikk, dialyse og røntgen samt at Nord-Aurdal kommune leier areal til 30 institusjonsplasser, 20 omsorgsleiligheter, kommunalt hjelpemiddel-lager samt lokaler til ergoterapeut og fysioterapeut. VLMS har også egen kantine og et auditorium for undervisning og kurs.

Brukerrepresentanter var med i utformingen av tilbudet og deltok aktivt i hele prosessen. I regionalt helseprosjekt var det en representant fra eldrerådet og en representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra hver kommune. I prosjektet Samhandling i Valdres som startet i 2013 er det en representant for Valdres og en fra Sykehuset Innlandet. De skal aktivt være med for å etablere brukerutvalg for VLMS.

Visjon:
Friskere i Valdres

Verdigrunnlag: 
Framtidsretta - Nært og trygt

Tjenesteoversikt

Nord-Aurdal kommune

30 institusjonsplasser
20 omsorgsboliger/leiligheter
Lokaler for hjemmetjenesten
Kommunalt hjelpemiddellager
Kommunal ergoterapi og fysioterapi
Kantine/produksjonskjøkken

Interkommunale
tjenester

Legevakt
Legevaktsentralen
Intermediæravdeling med kommunale ØHD-senger
Kommunejordmortjeneste

Innlandet fylkeskommune

Valdres tannklinikk

Spesialisthelse-
tjenesten

Dialyse
Røntgen
Kreftpoliklinikk
Følge- og beredskapstjeneste
Spesialpoliklinikk
Samarbeidspartnere
Kommunevåpen for Nord-Aurdal kommune