Valdres lokalmedisinske senter

- et løft for Valdres

Valdreskommunene har siden 2008 jobbet med å se på hva regionen kan samarbeide om innenfor helse. Fra 2009 – 2012 ble forprosjekt og hovedprosjekt i Regionalt helseprosjekt gjennomført. Kompetanseheving i alle kommuner om innholdet i den nye reformen derav nye lovverk, forskrifter og veiledere. Nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS) sto klart til overlevering til eier i januar 2015 og de første pasientene ble tatt imot fra medio mars 2015. Siden 2013 har regionen hatt prosjektet ”Samhandling i Valdres”. Prosjektet er for å forberede implementering i drift med tre arbeidsgrupper og tre prosjektledere:

  • Utvikling av behandlingslinjer basert på eHelse/IKT
  • Kompetanseutvikling
  • Nye VLMS – sentrum for samhandling i regionen


Daværende Helseminister, Bjarne Håkon Hansen, annonserte Samhandlingsreformen sommeren 2008, og ble vedtatt i Stortinget i 2011. Flere oppgaver skal løses av kommunen. Det som kan desentraliseres, skal desentraliseres. I januar/februar 2012 vedtok alle seks Valdres-kommunene å bygge nytt Valdres lokalmedisinsk senter i fellesskap – og opprettet et interkommunalt eiendomsselskap. Tjenester som regionen samarbeider om (lokalisert i VLMS) er legevakt, legevaktsentral, jordmortjeneste og intermediæravdeling med døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp tilbud. I tillegg leier Innlandet fylkeskommune areal til Valdres tannklinikk, Sykehuset Innlandet leier areal til spesialistpoliklinikk, dialyse og røntgen samt at Nord-Aurdal kommune leier areal til 30 institusjonsplasser, 20 omsorgsleiligheter, kommunalt hjelpemiddel-lager samt lokaler til ergoterapeut og fysioterapeut. VLMS har også egen kantine og et auditorium for undervisning og kurs.

Brukerrepresentanter var med i utformingen av tilbudet og deltok aktivt i hele prosessen. I regionalt helseprosjekt var det en representant fra eldrerådet og en representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra hver kommune. I prosjektet Samhandling i Valdres som startet i 2013 er det en representant for Valdres og en fra Sykehuset Innlandet. De skal aktivt være med for å etablere brukerutvalg for VLMS.

Visjon:
Friskere i Valdres

Verdigrunnlag: 
Framtidsretta - Nært og trygt

Tjenesteoversikt

Nord-Aurdal kommune

30 institusjonsplasser
20 omsorgsboliger/leiligheter
Lokaler for hjemmetjenesten
Kommunalt hjelpemiddellager
Kommunal ergoterapi og fysioterapi
Kantine/produksjonskjøkken

Interkommunale
tjenester

Legevakt
Legevaktsentralen
Intermediæravdeling med kommunale ØHD-senger
Kommunejordmortjeneste

Innlandet fylkeskommune

Valdres tannklinikk

Spesialisthelse-
tjenesten

Dialyse
Røntgen
Kreftpoliklinikk
Følge- og beredskapstjeneste
Spesialpoliklinikk

VLMS-Eiendom

Representantskapet er VLMS sitt øverste organ. De seks Valdreskommunene er eiere av VLMS og utøver sin myndighet gjennom representantskapet.

Representantskapet til VKR består av 6 medlemmer, en fra hver av eierkommunene, med varamedlemmer. Kommunestyrene oppnevner selv sine representanter. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger VLMS sitt styre.

MØTEPAPIRER OG PROTOKOLLER

Innkalling og saksdokumenter
Her blir det fortløpende lagt ut saksdokumenter til møter som skal avholdes.

VLMS-E Økonomiplan 2024-2027Protokoll rep.skap VLMS-E 03.05.22Protokoll rep.skap VLMS-E 08.11.22Protokoll rep.skap VLMS-E 28.04.23 Protokoll rep.skap VLMS-E 08.11.23 VLMS-E Signert årsmelding 2022VLMS-E Signert årsmelding 2023
Kommunevåpen for Nord-Aurdal kommune