Åpning av VLMS bygget med stor begeistring og glede

Olemic Og Toril

Fredag 16. januar arrangerte styret i Valdres lokalmedisinske senter - Eiendomsselskapet- IKS (VLMS-E-IKS) en flott åpning av Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Flere hundre fant veien fredag formiddag for å delta på åpningen av Valdreskommunene sin største satsing.

Frikar ved Ådne Kolbjørnshus og Chriz Nypan hadde luftige svev og dansing på veggen. Sang ved Marit Kalberg og Jan Beitohaugen på munnharpe. Publikum viste sin begeistring for en kreativ oppvisning i de luftige svev og omsorgen danserne viste i et svært godt samspill til sangteksten og musikken.

Det var tale ved Knut Lie i Valdres bygg som overleverte nøkkel til styreleder i VLMS-E-IKS Øivind Langseth.

Stortingspresident Olemic Thommessen holdt åpningestalen. Fylkesordfører Gro Lundby og fungerende fylkesmann Sigrud Tremoen holdt snoren. Virksomhetsleder for VLMS, Toril Naustdal gav Stortingspresidenten en skalpell. Åpningen ble gjort med inngrep av snoren med skalpell. Valdresordførere stilte med ordførerkjede og overvar beskjæringen.

Så ble alle ønsket velkommen inn i bygget og alle måtte ta på blå overtrekkssokker for å holde gulver like rene og pene etter omvisningen. Styret og representantskapet stod for pressekonferansen der stortingspresidenten Olemic Thommessen, fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen, Fylkesordfører Gro Lundby, Administrerende direktør Sykehuset Innlandet Morten Lang-Ree, Prosjektdirektør for samhandlingsreformen i Helse- og omsorgsdepartementet Tor Åm, Fagdirektør i Husbanken, Roar Sand og leder for representantskapet og ordfører i Vang, Vidar Eltun møtte pressen.

Under pressekonferansen offentliggjorde Vidar Eltun at Valdreskommunene har vedtatt oppstart av intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser (12 regionale sengeplasser) åpnes 1. juni 2015.

Virksomhetsleder for Omsorg og rehabilitering, Eirunn Bjørkheim og Virksomhetsleder VLMS Toril Naustdal hadde medarbeidere fra de respektive virksomheter som omvisere i bygget. Her fikk publikum omvisning i Omsorg og rehabilitering sin institusjonsavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling og i produksjonskjøkkenet. I VLMS fikk publikum se legevakten, jordmortjenesten, intermediæravdelingen med kommunale akutte døgnplasser og Sykehuset Innlandet  sine tjenester; spesialistpoliklinikken, røntgen og dialysen. De mange frammøtte i alle aldere, fra små barn på armen, mange barnehagebarn, hyttefolk, helsepersonell fra andre kommuner, politikere til tidligere ordfører i Nord-Aurdal Nils Døvre som har fylt 100 år uttrykte glede og begeistring. Det var stor interesse for hvillke tjenester som skulle hvor og det var til tider trangt i gangene. Gleden og begeistringen var til å ta og føle på.

Åpent arrangement i kulturhuset på Fagernes

Fra klokken 13.00-16.00 var det åpent program i kulturhuset med fagseminar, hilsninger og kulturell konfekt fra kulturskolevaldres. Det hele ble ledet på en utmerket måte av regionleder og ordfører i Øystre Slidre, Kjell Berge Melbybråten.

Det var ca 150 fremmøtte som fikk høre flotte taler om hvor dyktige Valdreskommunene har vært og gjort modige og langsiktige grep i sammen.

Stortingsrepresentanten sa at dette vil bli lagt merke til over hele landet. Å få behandling lokalt har stor betydning for tryggheten i befolkningen sa Thommessen. Valdres fikk ros for måten de hadde gjennomført dette på.

Fungerende fylkesmann, Sigurd Tremoen fortalte om et systematisk og godt arbeid i Valdres som fylkesmannen hadde fulgt med stor interesse i flere år. Fylkesmannen har også gitt skjønnsmidler for gjennomføringen av samhandlings prosjektene i Valdres. Det gode interkommunale samarbeidet og at Sykehuset Innlandet har vært en viktig samarbeidspartner for at regionen i fellesskap kan åpne VLMS. Tremoen fortalte at fylkesmannen gir kr 500.000 til videre samhandling og impelmentering av regionale og sykehuset sine tjenester i VLMS. 

Fylkesordfører Gro Lundby startet sitt innlegg med å hoppe tau og oppfordrer forsamlingen til å hoppe tau like mange ganger som alderen til den enkelte av deltakere er. Hun minnet oss om viktigheten av at fysisk aktivitet er en viktig del av hverdagen for blant annet å forebygge sykdom. Lundby sa også at Valdreskommunene i en årrekke har hatt et høyt fokus på fysisk aktivitet og folkehelsearbeid som må fortsette. Hun overleverte også et fat og en pengegave på kr 1.500.000 som skal gå til kompetansearbeidsplasser og utstyr som fremmer samhandlinge. Talen i sin helhet kan du lese ved å klikke på linken nederst i artikkelen.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree snakket om framtidig sykehusstruktur og arbeidet med oppgavefordeling innenfor eksisterende struktur frem til ny struktur er på plass. Helse Sør Øst har vært tydelig på at de skal sentralisere de de må og desentralisere det de kan. Han mente at lokalmedisinske senter på sikt må få flere oppgaver og at flere tilbud i spesialistpoliklinikken er mulig. Han snakket også om at det vil bli behov for mer diagnostisk utstyr på sikt og at det også kan bli aktuelt med spesialistsenger i lokalmedisinske senter. Hans presentasjon kan du se ved å klikke på linken nederst i artikkelen.

Prosjektdirektør i helse- og omsorgsdepatertementet og leder for det nasjonale nettverket for Samhandlingsreformen,Tor Åm har fulgt Valdres i flere år. Prosessen og måten Valdres har gjort dette på er veldig bra. Åm er også Samhandlingsdirektør ved St.Olavs hospital og tar fortsatt enkelte legevakter i Trondhjem for å holde seg faglig oppdatert. Åm er tydelig på at vi må utnytte ressursene i helsevesnet bedre. Han påpeker at kommunenorge i stor grad har tatt Samhandlingsreformen på alvor. Spesialisthelsetjensten har i liten grad tatt reformen inn over seg. Det bør de gjøre da de største endringene må skje her. Han sa at helseminister Bent Høie har vært tydelig på at vi skal bygge pasientens helsetjenste, dette vil også bli mere vektlagt i tida framover. 2015 vil bli et krevende år med mange nye stortingsmeldinger og spesielle fokusområdet. Dette kan du lese mere om i hans presentasjon ved å klikke på linken nederst i artikkelen.

Fylkeslege Hans Tomter var opptatt av folkehelse. Han hadde sett på folkehelseprofilene for Valdresregionen utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Han fortalte at Valdres har de samme utfordringer som landet forøvrig. Han oppfordret VLMS til å ha et fokus på folkehelse og forebygging.

Kommunalsjef i Nord-Aurdal kommune og styremedlem i VLMS-E-IKS loses oss gjennom historikken fra 1970 tallet og fram til i dag. Valdres var den første region i landet som hadde spesialisthelsetjenester utenfor sykehus. Gynekolog og reguleringstannlege er de to tjenestene som har vært i Valdres uten opphold siden 70 tallet. I løpet av dagen ble det flere ganger nevt ordet sykehus og minisykehus. Bjerke understreket at regionen har vært tydelige på at vi ikke skal bruke begrepet sykehus eller minisykehus helt siden 2008. I Valdres er det begrepet lokalmedisinsk senter som skal brukes om det ingerkommunaletjenester og de tjenester som Sykehuset Innlandet driver i VLMS. Referat fra prosjektarbeid tilbake til sist på 90 tallet har også helt tydelig beskrevet dette. Presentasjonen ligger nederst i artikkelen.

Fagdirektør i Husbanken Roar Strand fortalte om muligheter kommuner har til å søke om investeringstilskudd til nybygg og til restaurering av eksisterende bygg. Kravet for å få tilskudd er blant annet at størrelse på pasientrom og fellesareal er i tråd med kravene. Husbanken gir tilskudd både til institusjoner og omsorgsboliger. Boretslag for personer med psykisk utviklingshemmede har økt, Tangerudbakken som har gått på TV2 var det første boretslaget Husbanken var med å gav investeringstilskudd til. Det nyeste nå er boformer til personer med demens. Han viste til Nederland og måten de har løst det på. Bærum og Oslo ønsker nå å søke om å gjøre tilsvarende. Hva dette er kan du se i Strand sin presentasjon som ligger nederst i artikkelen.

Styreleder i VLMS-E-IKS Øivind Langseth fortalte i sin tale om veien fra vedtak ble fattet i 2012 og fram til i dag. Han beskriver en god prosess med godt samarbeid. Valdres eier VLMS bygget i sammen og det er nok det første i sitt slag. Prosjektet har holdt seg godt innenfor rammen. Langseth er kjent for å ha god økonomisk styring på byggeprosjekter. Det var derfor et klokt valg å sette Langseth til denne jobben. Avslutningsvis takket han styret og representantskapet med flere for tillitten og et godt samarbeid. Hans tale kan du lese ved å klikke på linken nedenfor.

For å lese mer om Valdres lokalmedisinske senter - Eiendomsselskapet - IKS (VLMS-E-IKS) gå inn på hovedsiden og klikk på VLMS-E-IKS øverst til høyre.

 

Hilsningstaler

Knut Lie, Valdres bygg fortalte om prosessen i fra de vant anbudet i juni 2013, byggestart i slutten av august og fram til åpningen. Faktaopplysninger:Antall rom 600 og 404 nøkler. Materialer: Betong 4056m3, armering 313000 kg, Gipsplater 16659m2, yttervegger 6329m2 og tegelstein 4277m2 som utgjør 145418 stk. Det er brukt 42105 timeverk på tømrer, 9456 timeverk på betongarbeid og 4730 timeverk på jernbindere. Han takket for et svært godt samarbeid og overrakte styreleder Langseth et maleri av Lesley Ayres fra Bitihorn som han håper kan få en plass i bygget.

Bjarne Palm, Norconsult roste regionen for et godt samarbeid gjennom prosjektet, brukermøter og styremøter. Et prosjekt med et oppriktig ønske om å finne gode løsninger og klare krav til kvalitet.

Styreleder i Valdres Sykebil fortalte kort om at ambulansetjenesten de driftet i Valdres i flere tiår. De siste 15 årene har de driftet en legevaktsbil for Valdres legevakt. Stiftelsen har nå gått til anskaffelse av en helt ny legevaktsbil med moderne og framtidsretta utstyr. Denne ble overrakt til Valdres legevakt ved legevaktsoverlege Ole Tveiten. Valdres sykebil går mot en avvikling som vil skje på årsmøte senere i 2015. Når det skjer vil det bli overført driftsmidler øremerket for legevaktsbilen til Valdres legevakt. Ole Tveiten takket for bilen som vil komme til god nytte. Utstyret i bilen gjør at AMK på Gjøvik kan til enhver tid se hvor de befinner seg. På denne måten kan de komme raskere fram til ulykker eller steder der pasienter raskt har behov for lege. I arbeidet med den nye akuttforskriften framkommer det at det bør være en legevaktsbil tilgjengelig på alle legevakter i landet. Således er Valdres også på dette området langt fremme, siden Valdres legevakt har hatt det i 15 år sa Tveiten avslutningsvis.

Ordfører i Nord-Aurdal, Inger Torun Klosbøle takket for samarbeidet og takket Valdreskommunene for at regionen i fellesskap har realisert VLMS bygget. Hun overleverte et bildet tatt fra museumet i 1957 som viser gamle gamle Fagernes skole til Vidar Eltun og Øivind Langseth. Bildet viser en utvikling. Hun oppfordret dem til å ta et bildet fra tilsvarende posisjon og at disse to bildene kunne få en plass i det nye VLMS bygget.

Til slutt entret arkitekt Dag Spangen scenen og gav ros for den gode og effektive prosessen som Valdres har gjennomført. Et spennende og svært godt prosjekt med et godt resultat.

De presentasjoner og taler som er delt med arrangøren er lagt ut nedenfor.

Talen til styreleder i VLMS-E-IKS Øyvind Langseth

Fra VDMS til VLMS - Bjerke og Jahr

Status for Samhandlingsreformen og veien videre - Åm

Sykehuset Innlandet HF - Lang-Ree

Husbanken - Sand

Folkehelse som trivsel i hverdagen - Lundby

Bilder fra åpningen. Flere av bildene er tatt av journalist Geir Helge Skattebo og Marianne Trøyflat i avisa Valdres. Kåre Weeg har stått for bildene tatt fra lufta. Nettsiden til VLMS er gitt tilatelse til å bruke bildene i artikkelen.

Bilder og film fra Kåre Weeg av prosessen og åpningen finner du på youtube ved å søke på Valdres lokalmedisinske senter eller du kan klikke her: https://www.youtube.com/watch?v=NPzohtvCoes

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes