Organisering av tjenester i nytt VLMS

21 08 14 2 3

Tjenester som skal ytes av Sykehuset Innlandet, regionen og Nord-Aurdal kommune er organisert under to virksomheter i Nord-Aurdal kommune. Virksomhet Omsorg og rehabilitering og Virksomhet VLMS.

Samhandlingsreformen ble lansert i 2009, vedtatt i Stortinget i 2010 og iverksatt i 2012. Norske kommuner har fått et større ansvar for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter. Fra 2016 får også alle landets kommuner en ny plikt, plikten til å observere og behandle øyeblikkelig hjelp. De seks kommunene har siden 2009 sammen jobbet for å finne gode løsninger.

I 2012 ble det vedtatt å etablere et eiendomsselskap som nå bygger nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS). Eiendomsselskapet eier bygget og leier ut arealer til regionen, Sykehuset Innlandet, Nord-Aurdal kommune og Oppland Fylkeskommune.

Virksomhet omsorg og rehabilitering består av

 • 20 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning
 • 30 institusjonsplasser
 • Produksjonskjøkken og kantine
 • Lokaler for ergo- og fysioterapi
 • Kommunalt hjelpemiddellager
 • Lokaler til hjemmetjenesten

For ytterligere informasjon klikk her

 Virksomhet VLMS består av

 • Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser
 • Legevakt
 • Jordmortjeneste med følgetjeneste
 • Dialyse
 • Røntgen
 • Spesialistpoliklinikk

Intermediæravdeling blir en sengeavdeling som skal ivareta behovet før, istedenfor og etter sykehusopphold. Det skal alltid ligge en medisinskfaglig vurdering til grunn for hvilket nivå tjenestene skal ytes. Når regionen åpner intermediæravdelingen med de kommunale akutte døgnplassene betyr det et nytt kommunalt tjenestetilbud som har et tilbud utover det dagens kommunale helse- og omsorgstjenester kan tilby.

Det planlegges en trinnvis oppstart av de regionale tjenester og Sykehuset Innlandet sine tjenester. Legevakt, jordmortjenesten, røntgen, dialyse og spesialistpoliklinikk skal flytte fra eksisterende lokaler i Fagernes legesenter og Valdres Fødestogo til nye lokaler i VLMS. Det jobbes for at disse tjenester er på plass i god tid før påske 2015. Intermediæravdelingen med kommunale akutte døgnplasser, totalt 12 sengeplasser for Valdres. Avdelingen åpner 1. juni 2015.

Det er således en liten del av VLMS bygget som Valdreskommunene er med å betaler for. Fordeling av kostnader for husleie og drift sant organisering av de regionale tjenester ble vedtatt i alle seks kommunestyrer januar/februar 2012.  

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes